Weekend z Luz Blus


 

 

            

 

 

 

 

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA PANA
JERZEGO FACHA 
ZA OBSŁUGĘ AUDIOWIZUALNĄ CAŁEGO WYDARZENIA.

Inscenizacja  “BOGU ś”-tutaj

Luz Blus w Chorzowie –tutaj

Reportaż –tutaj

Występ “NA SZLAKU”- tutaj

 

Początek grudnia dla Freeland był bardzo pracowity, wydarzenie, które przygotowywaliśmy już od pół roku miało miejsce właśnie w ten weekend, a  realizowane było na deskach Starochorzowskiego Domu Kultury.

Nim jednak  nadszedł ten wyczekiwany moment, wielu ludzi, organizacji i mediów było zaangażowane w promocję wydarzenia, które miało jeden cel i zaktywizować mieszkańców Chorzowa.

Próby, które odbywały się niezależnie w Iserlohn oraz w Chorzowie nabierały coraz bardziej profesjonalnej formy , ostatnie z nich mimo że dzieliło nas 1000 kilometrów grane były razem. Spektakl teatralno – taneczny również był „wyszlifowany do końca” co spotęgowało niezwykły przekaz młodych aktorów i tancerek na temat istniejących przekonań i stereotypów bezdomności grupa muzyków z Iserlohn już w piątek zagościła w Chorzowie. Równolegle do realizowanych wydarzeń artystycznych organizatorzy starali się zapewnić zespołowi jak największy komfort pobytu i atrakcje z nim związane np. odwiedziny świętej pamięci Ryszarda Riedla oraz Mirka Breguły to jedno ze wspomnień, które zawiozą przyjaciele z Luz Blus do Niemiec. Duże wrażenie wywarła na nich również nocna podróż do Katowic ponieważ część z nich pamiętała je jako ponure i szare miasto, zwiedzanie naszego kościółka z 15 wieku również było bardzo interesującym przeżyciem dla muzyków.

Wracajmy jednak do koncertu, który był ukoronowaniem międzynarodowej współpracy muzycznej przy wykorzystaniu najnowszych mediów i był transmitowany na żywo, tak aby wielu znajomych i rodzin mogło w nich uczestniczyć pomimo, innych obowiązków tego wieczoru. Wielu z nich aktywnie wsparło dzieło pomocy bezdomnym przenosząc dary do wyznaczonych punktów zbiórki w Chorzowie.

Podziękowania należą się grupom wykonawców czyli : zespołowi NA  SZLAKU , LUZ BLUS oraz Sekcji Teatralnej i Wokalnej FREELAND, gospodarzom Starochorzowskiego Domu Kultury, partnerom ,którzy aktywnie uczestniczyli w różnych elementach organizacyjnych tego przedsięwzięcia… szczególne podziękowania składamy Urzędom miast partnerskich Chorzów i Iserlohn ,dzięki którym to wydarzenie mogło być zrealizowane ,również Prezydentowi Chorzowa i Burmistrzowi Iserlohn za objęciem Honorowym Patronatem tego wydarzenia , wszystkim mediom ,które promowały to wydarzenie oraz przedstawicielom Górnośląskiego Społecznego Stowarzyszenia „ODNOWA”, dla której to wydarzenie było dedykowane. Osobne podziękowania należą się na wam drodzy Chorzowianie za dary oraz za uczestnictwo w tym przedświątecznym wydarzeniu.

Pamiętajcie to co powiedział jeden z gości ze Stowarzyszenia „ODNOWA”

„… dobroć ofiarowana zawsze wraca”

Organizatorzy Karina i Grzegorz z Freeland

TO SĄ DARY CHORZOWIAN DLA PODOPIECZNYCH STOWARZYSZENIA “ODNOWA”

 

Anfang Dezember war für Freeland sehr viel los, eine Veranstaltung, die wir uns an diesem Wochenende bereits für ein halbes Jahr  vorbereiteten und in den Ballsaal des Kulturhaus  Altstadt Chorzow durchgeführt wurden.
        Bevor dieser erwartete Moment jedoch eintrat, waren viele Menschen, Organisationen und Medien an der Förderung einer Veranstaltung mit einem bestimmten Zweck beteiligt, um die Bewohner von Chorzów zu aktivieren.
        Probe, die in Iserlohn und in Chorzów unabhängig voneinander stattfanden, wurden immer professioneller, wobei die letzten trotz eines Abstandes von 1000 Kilometern zusammen gespielt wurden. Die Theater- und Tanzaufführung war auch “poliert bis zum Ende”, was die außergewöhnliche Botschaft junger Schauspieler über die bestehenden Überzeugungen und Stereotypen der Obdachlosigkeit intensivierte. Eine Gruppe von Iserlohn-Musiker  traf am Freitag in Chorzów ein. Parallel zu den künstlerischen Veranstaltungen versuchten die Organisatoren, dem Team den größtmöglichen Komfort und die dazugehörigen Attraktionen zu bieten, wie etwa Besuche der heiligen Erinnerung an Ryszard Riedel und Mirek Breguła,( berühmte musiker) eine der Erinnerungen, die Freunde von Luz Blus nach Deutschland mitbringen werden. Die Nachtfahrt nach Katowice machte einen großen Eindruck auf sie, denn einige von ihnen erinnerten sich an sie als dunkle und graue Stadt. Der Besuch unserer Kirche aus dem 15. Jahrhundert war auch für Musiker eine sehr interessante Erfahrung.
       Kommen wir zurück zum Konzert, das die Krönung internationaler Musikkooperation unter Verwendung der neuesten Medien war und live übertragen wurde, so dass viele Freunde und Familien trotz anderer Pflichten heute Abend daran teilnehmen konnten. Viele von ihnen unterstützten aktiv die Hilfe für Obdachlose, indem sie Geschenke an ausgewiesene Sammelstellen in Chorzów übergaben.
       Danksagungen sind den Gruppen von Künstlern zu verdanken: der Band NA SZLAKU, LUZ BLUS und Theater and Vocal Section FREELAND, Gastgeber des Altstadt Chorzow  Kultur Haus, Partner, die aktiv an den verschiedenen organisatorischen Elementen dieses Projekts mitgearbeitet haben … Besonderer Dank geht an die Partnerbüros von Chorzów und Iserlohn Die Veranstaltung hätte durchgeführt werden können, einschließlich Präsident Chorzow und Bürgermeister Iserlohn, für die Übernahme des Ehrenpatronats dieser Veranstaltung, aller Medien, die die Veranstaltung beförderten, und Vertreter der Oberschlesischen Sozialgesellschaft “ODNOWA”, denen diese Veranstaltung gewidmet war. Ihnen, lieber Chorzowianie, gilt ein besonderer Dank für die Geschenke und die Teilnahme an dieser vorweihnachtlichen Veranstaltung.
Erinnern Sie sich daran, was einer der Gäste der “ODNOWA” Association gesagt hat
“… die angebotene Güte kommt immer wieder”